Ochrana soukromí

Kdo jsme

Jsme personálně poradenská společnost Human Capital s.r.o.

Zpracování a ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Subjektem údajů pro účely této informace může být uchazeč o zaměstnání.

Obecné prohlášení

Společnost Human Capital s.r.o. (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation). Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů. Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

b) osobní údaje jsou chráněné způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;

d) Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;

Informace o zpracování osobních údajů

Obecné údaje o společnosti:

Human Capital s.r.o., IČ: 27 62 59 82 se sídlem Praha 8 – Karlín, Peckova 280/9.

Kontaktní email pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: jobs@humancapital.s10.cz

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:

a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;

b) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů na základě poskytnutého souhlasu;

c) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů;

d) ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména marketingu a přímého marketingu;

e) nabízení vhodných pracovních pozic pro kandidáty v souladu s uděleným souhlasem;

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení;

b) adresa;

c) emailová adresa;

d) telefonní číslo;

e) datum narození;

f) a další osobní údaje, které je Společnost povinna na základě právního předpisu nebo plnění smlouvy spravovat, a které získala od subjektů údajů nebo na základě vlastní činnosti.

Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost. V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

b) subjektům za účelem získání vhodného kandidáta jako zaměstnance či spolupracovníka pro pracovní či obdobný smluvní vztah;

c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek;

d) subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu.

Doba zpracování osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy. V případě, že osobní údaje zpracovává bez souhlasu se zpracováním osobních údajů z důvodu plnění smluvní povinnosti, zpracovává tyto pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

a) právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;

b) právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

c) právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

d) právo podat stížnost;

e) právo na opravu osobních údajů;

f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) a to písemnou žádostí zaslanou na email: jobs@humancapital.s10.cz

g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemnou žádostí zaslanou na email: jobs@humancapital.s10.cz

h) právo na omezení zpracování;

i) právo na přenositelnost osobních údajů;

j) právo vznést námitky;

Práva dle výše uvedených bodů lze uplatnit emailem na jobs@humancapital.s10.cz

Závěrečné prohlášení

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.